ഒരു കസ്റ്റമർ മൊബെയിൽഫോൺ റിപ്പയറിങ്ങിൻ കൊണ്ട് വന്നാൽ ആ ഷോപ്പിലുള്ള മെയിൻ ടെക്നിഷൻ ഫോൺ വാങ്ങിവച്ച് ആ കസ്റ്റമറിനോട് പറയും ഇത് ഇവിടെ വച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതിയെന്ന്.

ഒരു കസ്റ്റമർ മൊബെയിൽഫോൺ
റിപ്പയറിങ്ങിൻ കൊണ്ട് വന്നാൽ ആ
ഷോപ്പിലുള്ള മെയിൻ ടെക്നിഷൻ ഫോൺ
വാങ്ങിവച്ച് ആ കസ്റ്റമറിനോട്
പറയും ഇത് ഇവിടെ വച്ച് നോക്കേണ്ടി വരും
നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ
മതിയെന്ന്. പക്ഷേ കമ്പ്ലൈന്റ്
എന്താണെന്നു പോലും
നോക്കാതെയായിരിക്കും ഈ പ്രസ്താവന.
എന്നിട്ട് കസ്റ്റമർ പോയതിൻ ശേഷം ഇവൻ
ആദ്യമായി ഫോണിലുള്ള കമ്പ്ലീറ്റ്
ഡാറ്റകളും പരിശോദിക്കും .താൻ
ഉദ്ദേശിച്ചത് അതി ലില്ലങ്കി ൽ
അടുത്തതായി ബാക്കപ്പ് പരിശോദിക്കും.
ബാക്കപ്പ് പരിശോദിക്കുകയെന്നാൽ നമ്മൾ
മൊബെയിൽ ഫോണിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ്
,വീഡിയോസ് എന്നിവ നാം എടുത്തതിന്ന്
ശേഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എങ്കിലും ആ
ഫയൽ മെമ്മറിക്കാർഡിലോ ഫൊണിലോ
മറഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടാകും. ചില സോഫ്റ്റ്
വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത
ഫോട്ടോസ് ,അല്ലങ്കിൽ വീഡിയോസ്
രണ്ടാമത് കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ
ആക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു.( data recovery
softwere)
ഇങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത വിവിത
അറിവുകൾ ബോധ്യപ്പെട്ടവനാൺ ഞാൻ
മൊബെയിൽ ഷോപ്പിലുള്ള സർവ്വീസർമ്മാർ
അല്ലങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റിപ്പയറിംഗ്
ഷോപ്പിലുള്ള സർവ്വീസറുമാർ
മൊബെയിലിന്റെയോ അല്ലങ്കിൽ
അതിലുള്ള മെമ്മറിചിപ്പോ അല്ലങ്കിൽ
കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കോ ഈ രീതിയിൽ
ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ
സഹോദരിമാരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒപ്പിയെടുക്കുക
എന്നുള്ളതല്ല ഭീകരത. അതിൽ പല
കുടുംബത്തിലെ അച്ചടക്കത്തോടെ
ജീവിച്ച് വരുന്ന സഹോദരിമാരുടെ
അലക്ഷ്യമായെടുത്തതോ ,അല്ലങ്കിൽ
തലമറക്കാതെയെടുത്തതോ ആയ
ഫോട്ടോസ്,എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല
ഭീകരത. പിന്നെയോ?
ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യയുമായി ഉള്ള
രഹസ്യനിമിശങ്ങൾ അവർ ഒരു രസത്തിന്ന്
വേണ്ടി വെറുതേ മൊബെയിലിൽ
എടുത്തതായിരിക്കും.പിന്നീട് അത്
ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഒരു
ആറുമാസമോ അല്ലങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലമോ ആ
മൊബെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീട്
വിൽപ്പനക്കോ,റിപ്പയെറിങ്ങിന്ന്
വേണ്ടിയോ കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ
മുമ്പ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അത്തരം
വീഡിയോസ് അല്ലങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്
സെർവ്വിസർമ്മാർ ഒപ്പിയെടുക്കുകയ
ും,പിന്നീട് കണ്ടാസ്വദിക്കുകയും
പോരാത്തതിന്ന് ഇന്റർനെറ്റിൽ
പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ച്യ്യുന്നു.
ഈ രീതിയിൽ പലരും അതിലുള്ള സ്ത്രീകളെ
കണ്ടെത്തി ഈ വീഡിയോ കാണിച്ച്
അവരെ ശാരീരികമായും
സാമ്പത്തികമായും നിരന്തരം
പീഡിപ്പിക്കുന്നതായും ഞാൻ
കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
കാലം ഇത്രതന്നെ പുരോഗമിച്ചിട്ടു
ം ഇതുപോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക്
അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക്
വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന
രീതിയിലാൺ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്‌
.ഇത് ചിലര് തന്ന അനുഭവങ്ങളിലെ ചില
മുന്നറിയിപ്പുകള് , അത് ആരുമാവം...
ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും,
അതനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോസ്,വീഡിയോസ്
എന്നിവ മൊബയിലിൽ എടുക്കാതിരിക്കു
കയും നിർബ്ബന്തമായും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത്
ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നന്മ
ആര്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടേ ഷെയര്
ചെയ്യൂ.....

Post your comments here :