നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പടിക്കട്ടെ!!!നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പടിക്കട്ടെ!!!
പത്താം ക്ലാസ് 75% മാർക്കിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്നു 10,000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്‌ 
സ്കോളർഷിപ്പിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം അതാത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ +2 വിന് 85% മാർക്കിന് മുകളിൽ ലഭിച്ചവർക്ക് 25000 രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പും ലഭിക്കുന്നതാണ്.ഈ വിവരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയുംഅറിയിക്കൂ… അറിയാത്തത് കൊണ്ടു ഇനി സ്കോളർഷിപ്‌നഷ്ടമാവരുത് ... ആവശ്യക്കാരിലേക്ക്‌‪#‎ഷെയർചെയ്യൂ‬.. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പടിക്കട്ടെ!!!

Post your comments here :